Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM); ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim teknolojileri ile sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda uzaktan öğretim teknolojileri kullanılarak yapılan kuramsal ve uygulamalı eğitim süreçlerini destekleyerek bilginin paylaşılmasına katkı sağlamak, bireylere eğitim için fırsat eşitliği sunmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik yaklaşım ve çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olmaktır. Bu süreçte elde edilen bilgi birikimi ve deneyimi, ulusal ve uluslararası paydaşlara yararlı olacak biçimde sunan bir merkez olmaktır.

Misyonumuz

Kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; uzaktan öğretim teknolojilerini etkili ve sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kullanan, e-Öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş, bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş mezunlar vermektir.
• Öğrenenlerin eğitimsel ve teknik sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri elektronik öğrenme ortamları sunmak,
• Akademik çalışmalarını yürütebilmesi ve bilgi paylaşabilmesi için, üretkenliği ve teknolojik anlamda yenilikçi düşünceyi destekleyen öğretim ortamları oluşturmak ve bunu sürekli kılacak hayat boyu öğrenme ve e-Öğrenme kültürünü yerleştirmek,
• Öğrenenlerin, araştırma süreçlerini, bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran teknolojik ortamları oluşturmak ve 7/24 erişilebilir kılmak,
• Öğrenme ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
• Sürece ilişkin araştırmalar ve öğrenme analitikleri yardımı ile sürekli güncellenen bir yapı oluşturmak ve sürdürmektir.

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.